فوت و فن کلیدهای میانبر در هنگام استفاده از اینترنت و ویندوز Xp

 

در صورتی که دوست دارید تا با سرعتبیشتری با کامپیوتر کار کنید و خود را حرفه ای تر نشان دهید بیش از 200 کلید میانبر در محیط ویندوز است که با استفاده از آنها میتوانید به طور کامل کارهایی کهمیتوانید با موس انجام دهید را با کیبورد شبیه سازی کنید:

Esc لغو عملیات در حال انجام.
F1
راهنما.
F2
در حالت عادیتغییر نام آیتم (های) انتخاب شده . در برنامه های قدیمی تر (معمولا تحت داس)ذخیرهفایل جاری.
F3
جستجو.
F4
باز کردن لیست پایین رونده Address Bar
F5
به روزآوری Refresh
F6
مانند کلید Tab بین اجزای مختلف پنجره جاری سوییچ میکند.
F10
پرش به منو های اصلی یک پنجره مثلFile,Edit,View, ...
F11
پنجرهجاری را تمام صفحه می کند.
PrintScreen
در ویندوز از کل صفحه نمایش یک عکس میگیرد و آن را در حافظه کلیپ بورد قرار می دهد و ما می توانیم در یک برنامه ویرایشعکس مثل Ms-Paint آن را Paste کنید .
Tab
بین اجزای پنجره جاری سوییچ می کند .
Space
در حالت مرورگر اینترنت اکسپلورر صفحه جاری را به پایین می برد .مثل Page Down
BackSpace
در حالت عادی یعنی در مرور ویندوز یک مرحله به بالاتر میرود (معادل Up) و در مرورگر اینترنت اکسپلورر معادل Back است.
Home
رفتن به اول خطدر حالت ویرایش متن و رفتن به اول صفحه در حالت مرور.
End
رفتن به آخر خط درحالت ویرایش متن و رفتن به آخر صفحه در حالت مرور.
PageUp
در حالت مرور چه دراینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به بالا می رود.
PageDown
در حالت مرور چه در اینترنت و چه در ویندوز و معمولا همه جا صفحه به صفحه به پایینمی رود.
Arrow
ترکیبات کلید Ctrl :
Ctrl+q
در بعضی از برنامه ها خروجاست.
Ctrl+w
در اکثر برنامه هایی که چند فایل را باهم باز می کنند مثل Ms-Word, کلا Ms-Office , Adobe Photoshop ,Ms-internet Explorer, ... فایل باز شده جاری رامی بندد.
Ctrl+e
جستجو در مسیر جاری.
Ctrl+r
تازه کردن صفحه معادل کلید F5 و Refresh
Ctrl+y
وقتی که یک عمل به عقب باز میگردیم (Undo) این کلید ها یک عمل بهجلو می روند (Redo) البته در بعضی برنامه ها معمولا محصولات آفیس مایکروسافتاینگونه هستند .
Ctrl+i
باز کردن قسمت علاقه مندی هاFavorites
Ctrl+o
بازکردن فایل جدید در اکثر برنامه ها ، معادل File>Open
Ctrl+p
پرینت گرفتن دراکثر برنامه ها.
Ctrl+a
انتخاب همه آیتم ها.
Ctrl+s
در اکثر برنامه ها ذخیرهفایل جاری .Save
Ctrl+d
در اینترنت اکسپلورر صفحه باز شده جاری را به علاقه مندیها اضافه می کند (معادل Favorites>Add to Favorites) و در ویندوز هم آیتم (آیتمهای) انتخاب شده را پاک می کند. (کمیاب آنلاین.کام)
Ctrl+f
جستجو.
Ctrl+h
معادل History (ابته در ویرایشگر نوت پد معادل Find / Replace است)
Ctrl+l
دراینترنت اکسپلورر معادل File>Open است.
Ctrl+z
بازگشت به آخرین عملیات انجامشده .Undo
Ctrl+x
انتقال (برش) آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبوردCut.
Ctrl+c
کپی آیتم مورد نظر در حافظه کلیپبورد.Copy
Ctrl+v
فراخوانی آیتم مورد نظر ازحافظه کلیپبورد.Past
Ctrl+b
پنجره سازماندهی علاقه مندیها (Organize Favorites) را باز می کند.
Ctrl+n
در اینترنت اکسپلورر (تقریبا تمامی مرورگرها) یک پنجرهجدید باز می کند.
Ctrl+F1
در اکثر برنامه ها ی مختلف راهنمای برنامه را باز میکند .
Ctrl+F4
باز کردن لیست پایین رونده Address Bar در مرورگر اینترنتاکسپلورر و مرورگر ویندوز.
Ctrl+F10
باز کردن منو های بالای پنجره برنامه ها مثل File,Edit,.. ..
Ctrl+BackSpace
موقع ویرایش متن همان کار BackSpace را انجام میدهد با این تفاوت که به جای پاک کردن کاراکتر به کاراکتر کلمه به کلمه پاک میکند.
Ctrl+5
معادل Select All در اکثر ویرایشگر های متنی.
Ctrl+Home
درحالتویرایش مکان نما را به اول صفحه انتقال می دهد.
Ctrl+End
درحالت ویرایش مکان نمارا به آخر صفحه انتقال می دهد.
Ctrl+Insert
کپی آیتم(های) انتخاب شده در حافظهکلیپ بورد(Copy).
Arrow
ترکیبات کلید Alt :
Alt+A
باز کردن منوی علاقه مندیها و قرار گرفتن بر روی Add to Favorites
Alt+D
انتقال مکان نما به Address Bar
Alt+F4
بستن پنجره جاری.
Alt+Space Bar
معادل راست کلیک بر روی نوارعنوان پنجره جاری.
Alt+Esc
پیمایش بین پنجره های باز جاری.
Alt+Tab
سوییچکردن بین پنجره های باز جاری.
Alt+BackSpace
در بعضی از ویرایشگرها معادل Undo عمل می کند (معمولا ویرایشگرهای قدیمی و تحت داس)
Alt+Home
در مرورگر اینترنتاکسپلورر به صفحه خانگی پرش می کند.
Alt+Right Arrow
معادل Forward در مرورگرویندوز.
Alt+Left Arrow
معادل Back در مرور گر ویندوز.
Alt+Number
ترکیب کلید Alt به همراه زدن یک عدد از قسمت سمت راست صفحه کلید در حالت ویرایش یک کاراکترمعادل کد اسکی عدد وارد شده نمایش می دهد . مثلا اگر Alt را نگه داشته و 789 راوارد کنیم پس از رها کردن کلید Alt این کاراکتر نمایش داده می شود : ยง .
Alt+Enter
متعلقات (Properties) آیتم(های) انتخاب شده را نمایش میدهد.
Alt+PrintScreen
از پنجره جاری یک عکس تهیه می کند و به حافظه کلیپ بوردانتقال می دهد

/ 0 نظر / 31 بازدید