مراحل اشکال زدایی در یک شبکه

از جمله مواردکلیدی که در اشکال زدایی یک شبکه باید رعایت شود، ایجاد یک الگو و عمل طبق آن الگومی باشد. حتما می پرسید منظور چیست؟ ببینید اغلب مشکلاتی که در شبکه ها بوجود میآیند معمولا بدلیل استفاده نادرست کاربران از نرم افزارها می باشد.
زمانیکه شمابا یک مشکل واقعی در شبکه مواجه می شوید باید یکسری مراحل خاصی را برای عیب یابی ورفع آن دنبال کنید که شامل موارد زیز می باشد:

1-تعیین دقیق مشکل بوجودآمده
2-تعیین ناحیه در برگیرنده منشا مشکل
3-شناسایی تغییرات
4-تشخیصعلت
5-پیدا کردن راه حل مناسب
6-تست راه حل
7-تعیین نتایج حاصل از راهحل اعمال شده
8-ثبت راه حل اتخاذ شده

روشی که شما در اشکال زدایی یکشبکه دنبال می کنید شاید کمی با روند بالا فرق داشته باشد، ولی بطورکلی باید مشابههمینمراحل باشد

/ 0 نظر / 22 بازدید