مراحل اشکال زدایی در یک شبکه

تعیین دقیق مشکل بوجود آمده

اولین مرحله در اشکال زدایی یک شبکهاینست که تعیین کنید مشکل دقیقا چیست و تاثیر آن روی شبکه چه می باشد تا بتوانید برمبنای آن به شکل بوجود آمده اولویت دهید. در شبکه های بزرگ معمولا به توانایی کهتیم پشتیبان در مدت زمان مشخصی دارد، تلفن های بیشتری مبنی بر درخواست کمک دریافتمی شود.
بنابراین باید طبق الگوی خاصی این تلفن ها اولویت بندی شوند و سپس برطبق اولویت اختصاص داده شده به هر یک، بررسی شوند.
این اولویت بندی همانند بخشاورژآنس یک بیمارستان نباید بر مبنای این باشد که چه کسی اول تماس گرفته است، بلکهدر اغلب موارد شدت مسئله است که تعیین می کند چه کسی باید اول سرویس دهی شود، گرچهمعمولا عاقلانه نیست که مثلا نیست که مثلا مشکل مدیر عامل بعد از کسانیکه از اودارای سمت پایین تری هستند مورد بررسی قرار بگیرد.
ضوابط زیر می توانند شمارا در اولویت بندی مسائل کمک کنند:

منابع مشترک برمنابع غیر مشترک ارجحیت دارند: مشکلات بوجود آمده در یک سرور ویا بخش هایدیگری که کاربران زیادی را دچار وقفه می کند باید بر مشکلاتی که فقط روی یک کاربرتاثیر می گذراند ارجحیت داشته باشد.

مسائلی که کل شبکه راتحت تاثیر قرار می دهند بر مسائل مربوط به یک گروه و یا بخش خاص ارجحیتدارند:منابعی از قبیل سرورهای نامه های الکترونیکی که به کل شبکه سرویس میدهند باید نسبت به منابع گروهی، مثل سرورهای پرینت ارجحیت داشتهباشند.

مشکلات گروهی را بنابر کار گروه اولویت بندیکنید: مشکلات مربوط به گروه یا دپارتمانی که برای سازمان نقش مهمتری را ایفامی کنند از قبیل مراکز جوابگویی به درخواست های مشتریان و یا دریافت سفارشات بایدبر مشکلات مربوط به دپارتمانهایی مثل دپارتمان پژوهش و توسعه که بهتر می توانندوقفه های ایجاد شده در کار خود را تحمل کنند، ارجحیت داده شوند.

مشکلاتی که کل یک سیستم را تحت تاثیر قرار می دهند بر مشکلات نرم افزاریارجحیت دارند:مسئله ای که یک کامپیوتر را کاملا از کار می اندازد و باعث میشود کاربر هیچ کاری نتواند بکند باید بر مسئله ای که در یکی از تجهیزات کامپیوترییا برنامه های کاربردی بوجود آمده است ارجحیت داشته باشد.

معمولا به سختی میتوان بنابر آنچه یک کاربرد نسبتا بی تجربه در مورد مسئله بوجود آمده می گوید، تشخیصداد که مشکل دقیقا چه بوده است. اما بهرحال باید اطلاعات دقیقی در مورد آنچه اتفاقافتاده است بدست آورد. کاربران معمولا اطلاعات کافی در مورد اینکه زمان بروز مشکلدر حال انجام چه کاری بوده اند، نمی دهند. بعنوان مثال در بسیاری از موارد کاربرانبدلیل دریافت یک پیغام خطا از شما درخواست کمک می کنند در صورتیکه در یادداشت کردنمتن پیغام قصور کرده اند.

فعلا شما می توانید کار خود را با پرسیدن سئوالهای زیر شروع کنید:

-

/ 0 نظر / 17 بازدید